Odpadové hospodárstvo

Podmienky na preberanie odpadu do spoločnosti:

Externý poskytovateľ/dodávateľ je v Zozname schválených externých poskytovateľov/dodávateľov a spĺňa kritériá výberu (Systém kvality, atest, dodacia lehota, plnenie požadovaných termínov, platobné podmienky, ďalšie náklady, ochota spolupráce pri zmenách, technická podpora ...)

Oprávnenie na zhodnocovanie odpadov:

Katalógové číslo odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
12 01 01 piliny a tresky zo železných kovov O
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
12 01 13 odpady zo zvárania O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 04 zinok O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 06 cín O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 11 káble iné ako v 17 04 10 O
19 10 01 odpad zo železa a ocele O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O

O: odpad

Platné rozhodnutia vydané podľa zákona o IPKZ a zákona o odpadoch: